จ.พะเยา จัดโครงการ รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ…

แชร์ข่าวพะเยา

          วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน เปิดโครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา  ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองพะเยา  จัดขึ้นที่บริเวณ ห้วยแม่ตุ้มหมู่ที่ 4 ตำบล  ท่าจำปี  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

             โดยมีการนำส่วนราชการในพื้นที่ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมทำกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดวัชพืชทำ ความสะอาดคูคลอง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าสองข้างทาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562  หรือวันพ่อแห่งชาติ…


แชร์ข่าวพะเยา