คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการยกระดับการเตรียมพร้อมในจังหวัด

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการยกระดับการเตรียมพร้อมในจังหวัด  เพื่อรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สายพันธุ์โอมิครอน  จังหวัดพะเยา พร้อมรายงานผลการเปิดปฏิบัติภารกิจการรักษาตัวที่บ้านและชุมชน รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่

ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 /2565 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  หัวหน้าทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการยกระดับการเตรียมพร้อมในจังหวัด  เพื่อรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สายพันธุ์โอมิครอนและรายงานการเปิดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ในรูปแบบศูนย์พักคอยและส่งต่อชุมชน (  Community Isolation : CI ) ระดับอำเภอที่สนามกีฬา อบจ.พะเยา โรงยิมมณฑลทหารบกที่ 34 อำเภอเมืองพะเยาและศูนย์พักคอย เทศบาลดงเจน อำเภอภูกามยาว ศูนย์พักคอย อำเภอภูซาง จุน และปง ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว   อีกทั้งเตรียมมอบหมายให้ทุกอำเภอจัดให้มีศูนย์พักคอยระดับตำบล  โดยมอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศปก.อำเภอ  อปท.ในพื้นที่  รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบริหารจัดการสถานการณ์พื้นที่ ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงในการส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างโรงพยาบาล  ศูนย์พักคอยระดับตำบล  และการแยกรักษาตัวที่บ้าน   และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  ที่ครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

นอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานแยกกักตัวที่บ้าน ( Home Isolation : HI ) ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาวและอำเภอปง   รวมทั้งสั่งการ ให้กำกับ ติดตาม การเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป  กลุ่ม 608 และวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 โดยให้ ศปก.ทุกอำเภอจัดส่งแผนปฏิบัติการบูรณาการเชิงรุกและความก้าวหน้า  พร้อมข้อขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย   เพื่อนำไปสู่การแก้ไขเป็นระบบ ตามมาตรการการเตรียมความพร้อม รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลัก VUCA  ( ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด สร้างพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อ และตรวจคัดกรองด้วย ATK )


แชร์ข่าวพะเยา