สหกรณ์ จ.พะเยาประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกรณีสหกรณ์เข้าข่ายสั่งเลิกตามมาตรา 71(2)

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยาประชุมขับเคลื่อนกรณีสหกรณ์เข้าข่ายสั่งเลิกตามมาตรา 71(2)สหกรณ์ไม่ส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมทีมงาน นายปริญญา สารศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นางสาวรัญฌิตา นันทะไชย ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เดินรถเมืองพะเยา จำกัด ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกรณีสหกรณ์เข้าข่ายสั่งเลิกตามมาตรา 71(2)สหกรณ์ไม่ส่งสำเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ผลการประชุมสหกรณ์มีความประสงค์ที่จะดำเนินการต่อ และจะเร่งดำเนินการส่งงบการเงินให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยาตรวจสอบ


แชร์ข่าวพะเยา