สว. ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในจังหวัดพะเยา 

    วันที่ 26 มกราคม2565  คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดยนายมณเฑียร บุญตัน   กรรมาธิการการพัฒนาสังคนา  และประธานคณะธนุกรรมาชีการกิจการคนพิการ (หัวหน้าคณะฯ) พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาจังหวัดพะเยา  ที่  ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคมและการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่   26 -27  มกราคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา   ซึ่งประกอบด้วยประเด็น  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน  ด้านคนพิการของจังหวัดพะเยาในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่   การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา  คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพะเยา  การดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ   การเสริมพลังความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการ  การผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก  และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การพัฒนาและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต้านคนพิการ   การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนรวมถึงคนพิการ  เข้าถึงได้โดยสะดวก และกรณีโครงการรถไฟทางคู่   โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

และในวันพรุ่งนี้( 27 ม.ค.) คณะฯ  จะประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่  จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงาน  อธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาด้วย


แชร์ข่าวพะเยา