โรงพยาบาลพะเยา จัดการอบรม “โครงการเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต วินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565”

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการเสริมสร้างจิตพอเพียงต้านทุจริต วินัย และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565” วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยแก่บุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา และให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นหลักให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้างานทุกหน่วยงาน และบุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 50 คนวิทยากร คุณรุจิรา ไชยลังกา นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดย นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพะเยา กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา