โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครูอนามัยโรงเรียนและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม มอบแว่นสายตา “เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า” ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครูอนามัยโรงเรียนและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม มอบแว่นสายตา “เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า”ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ขับเคลื่อนสานต่อการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างเข็มแข็งและต่อเนื่อง ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย กรมอนามัย กรมการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม อปท.แห่งประเทศไทย ตามแผนพัฒนาคุณภาพ Service Plan สาขาโรคตา จัดอบรมการคัดกรองสายตาเด็กเบื้องต้นให้กับครูอนามัยและครูประจำชั้น รวมถึงการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความเสี่ยงและประกอบแว่นตาให้เด็ก ตามแนววิถีชีวิตใหม่ New normal ให้ครอบคลุมและปลอดภัย มุ่งให้เด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติได้รับโอกาสช่วยเหลือ มีการมองเห็นที่ดีขึ้นและมีการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ รวมถึงมีความพร้อมในการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ดังคำพูดที่ว่า “ยิ่งได้เห็น ยิ่งได้เรียนรู้”มีการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.1-6 ในจังหวัดพะเยา จำนวน 166 คน มีเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตาและได้รับแว่นสายตา จำนวน 10 คน  โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน และ นายแพทย์สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพะเยา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา