จ.พะเยา จัดกิจกรรมครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

    จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี  โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด”รวมพลัง แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    วันที่ 27  มกราคม  2564  นายบำรุง  สังข์ขาว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี  โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้น   ที่  วัดธรรมิการาม บ้านสบเกี๋ยง หมู่ที่ ต ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา   เพื่อแสดงพลัง ความสมัครสมานสามัคคี ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของอาสาพัฒนาชุมชนของ  จังหวัดพะเยา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้นำ อช. และอช. ผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จาก 9 อำเภอ รวม  จำนวนทั้งสิ้น 200  คน

     โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย   การทอดผ้าป่าสามัคคี “ทำบุญปล่อยปลา เพื่อการกุศล” สมทบกองทุนชมรมผู้นำ   อาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา   ,  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ที่ได้รับรางวัลโล่สิงห์ทอง ประจำปี 2564 ,  การกล่าวคำปฏิญาณตน อาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน   การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ,  การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ประจำปี 2564   การมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจนตาม TPMAP   การปล่อยปลาเพื่อการกุศล   การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคีทำความสะอาดดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณและการทำฝ่ายชะลอน้ำ   กิจกรรมตลาดนัดชุมชนจำหน่ายผลผลิตอาหารพื้นบ้านและพืชผักปลอดภัย จาก ๙อำเภอ และการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรพื้นบ้าน และการแบ่งปันเมล็ด  พันธุ์ผักจากศูนย์แบ่งปั่นเมล็ดพันธ์ต้นกล้า จาก 9 อำเภอ สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี “ทำบุญ ปล่อยปลา เพื่อการกุศล” มียอดเงิน  ที่ได้การทำบุญทอดผ้าป่าฯทั้ง 9 อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 43,431 บาท 


แชร์ข่าวพะเยา