คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์พื้นที่แบบบูรณาการและพิจารณามาตรการการป้องกันโรคโควิด19 ในการจัดกิจกรรมต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พื้นที่จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 4 /2565 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม พร้อมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา หัวหน้าทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์พื้นที่แบบบูรณาการ  จากการประเมินจากทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุข      สถานการณ์การป่วยและความพร้อมรองรับผู้ป่วย  อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้  และมีการขับเคลื่อนมาตรการ VUCA ก้าวหน้าตามลำดับ  จำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยได้รับการฉีดเข็มที่  1 จำนวน 307,965 คน เข็มที่ 2 จำนวน 339,911 คน เข็มที่ 3 จำนวน  66,546 คน  และมีการเร่งรัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยจัดหน่วยให้บริการเชิงรุก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เริ่มดำเนินการแล้ว  จำนวน  21 แห่ง  ในพื้นที่ อ.จุน 9 แห่ง ภูซาง 6 แห่ง และเชียงคำ 6 แห่ง อีกทั้งมีแผนขยายและเตรียมพร้อมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งดำเนินการได้  โดยการสนับสนุนของโรงพยาบาลแม่ข่าย    

นอกจากนี้ยังได้พิจารณามาตรการป้องกันโควิด19  ในการจัดกิจกรรมต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ วิ่ง Run For Health วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์  2565 จัดโดย หอการค้าจังหวัดพะเยา กาดหล่ายต้า : ไชน่าทาวน์ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์  2565 จัดโดย หอการค้าจังหวัดพะเยาและชุมชนกาดหล่ายต้า ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดพะเยา   และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รายงานการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และมาตรการการป้องกันโรค “ งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 ”    โดยที่ประชุมเน้นย้ำให้ผู้จัดกิจกรรม  ให้ความสำคัญในการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ให้ใช้โอกาสในการสร้างการรับรู้ เรื่อง การจัด ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ Covid Free Setting ของประชาชน  จากการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ    โดยเน้นย้ำให้ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอทุกอำเภอ  หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรการฉีดวัคซีนโควิดอย่างใกล้ชิด จัดบริการเชิงรุกถึงระดับพื้นที่ กำกับมาตรการ COVID Free Setting โดยทีมบูรณาการในพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา