สานพลังขับเคลื่อนวาระคนพะเยา ปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีเสวนา “สานพลังขับเคลื่อนวาระคนพะเยา ปี 2565” พร้อมจัดทำบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพะเยา

     วันที่27มกราคม2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานเวที “สานพลังขับเคลื่อนวาระคนพะเยา ปี 2565” พร้อมมอบนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพะเยา และร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพะเยา โดยมีเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพะเยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาจำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

     นางมุกดา อินต๊ะสาร ประธานคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา เปิดเผยว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อแสดงถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานภาคประชาชนในปี 2565 สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานขององค์กรชุมชนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในการขับเคลื่อนวาระคนพะเยาอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมีนางมุกดา อินต๊ะสาร ประธานคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อำนวยการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) นางวัลภา ธนูประสิทธิ์วัชรากร นักพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ผู้แทน อบจ.พะเยา และนายประดิษฐ์  เลี้ยงอยู่ ผู้ดำเนินรายการ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ จากนั้นได้มีพิธีบันทึกความร่วมมือโครงการระดับจังหวัด จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพะเยา ปี 2565  โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพะเยา ปี 2565 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ปี 2565 และโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 ซึ่งจังหวัดพะเยาได้รับการสนับสนุน จำนวน 618 ครัวเรือน

     นางมุกดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ วิชาการ และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพะเยาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “พะเยาอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ภายใต้การขับเคลื่อน 5 งานหลัก ได้แก่ งานพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบงานพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยและการเกษตรที่เป็นธรรม งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพะเยา งานพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา และงานการจัดการสถานะทางสิทธิของบุคคลไร้รัฐและไร้สัญชาติ


แชร์ข่าวพะเยา