สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แสดงความยินดีกับเรือนจำจังหวัดพะเยา ในโอกาสรับมอบประกาศเกียรติบัตรผ่านการรับรองและประเมินคุณภาพ มาตรฐานการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ (Standards for TB Prevention and Care in Prisons : QTBP)

แชร์ข่าวพะเยา

         นายศุภชัย บุญอำพันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบประกาศเกียรติบัตรให้เรือนจำจังหวัดพะเยาที่ผ่านการรับรองและประเมินคุณภาพ มาตรฐานการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ (Standards for TB Prevention and Care in Prisons : QTBP) มาตรฐานการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ (Standards for TB Prevention and Care in Prisons : QTBP) เป็นเครื่องมือที่พัฒนาจากบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานวัณโรคในเรือนจำ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งเป็นแนวทางสากล  แบบประเมินประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 การค้นหาและวินิจฉัย  มาตรฐานที่ 2 การดูแลรักษาวัณโรค  มาตรฐานที่ 3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและการควบคุมวัณโรค ขั้นตอนการประเมิน  เริ่มจากเรือนจำประเมินตนเองตามเกณฑ์ และพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ประเมินไม่ผ่าน  โดยโรงพยาบาลพะเยาและเครือข่ายบริการ  ให้การสนับสนุนในการจัดบริการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ประสานกำกับติดตาม  และประเมินภายใน  โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เป็นผู้ประเมินภายนอก เกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนรวม ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป(จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน)   จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระยะเวลาการรับรอง  รับรอง ๒ ปี นับจากวันประเมินผ่านเกณฑ์ และต้องรักษาระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรับรองเรือนจำจังหวัดพะเยา ได้ผ่านการรับรองและผ่านการประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ในโอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ขอบคุณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และทีมงานทุกส่วน จากโรงพยาบาลพะเยา   ที่สนับสนุนการจัดบริการ ตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน  และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ในการให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามมาตรฐาน


แชร์ข่าวพะเยา