ขนส่งพะเยา แจ้งเคลือบสีป้ายทะเบียนรถใหม่ หมวดอักษร กจ ฟรี!

แชร์ข่าวพะเยา

    ป้ายซีดจาง!  หมวดอักษร กจ จังหวัดพะเยาติดต่อขอเคลือบสีใหม่ ฟรี!!!  ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอภูซาง  และสาขาอำเภอปง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หลักฐานที่ใช้

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ

2.กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   เจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน  ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

3.ถอดและทำความสะอาด แผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่ต้องการเคลือบสีตัวแผ่นป้ายต้องสมบูรณ์ไม่ชำรุดหักงอหรือเจาะรูป


แชร์ข่าวพะเยา