นายอำเภอแม่ใจ ลงพื้นที่เข้าร่วมให้ข้อมูลการบริหารจัดการขยะ

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ให้ข้อมูลการบริหารจัดการขยะ ณ โรงเก็บขยะบ้านร้องศรีดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

        วันที่ 26  มกราคม  2565  นายพีรัช  จันธิมา  นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วย นายวีร์กวิน  มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมให้ข้อมูล การถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน (คัดแยกขยะต้นทาง) ณ โรงเก็บขยะบ้านร้องศรีดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนายบุญจันทร์ ทะนันใจ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการ หมู่ที่ 10 พร้อมคณะทำงาน ให้ข้อมูลการดำเนินการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน ตลอดจนนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565


แชร์ข่าวพะเยา