สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจำกัด ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม2565 สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ จ.พะเยา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ จ.พะเยา และ มูลนิธิผู้รับบำนาญ จ.พะเยา ได้มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564  โดยมีนายชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

     เพราะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลงและเลือกนายกสมาคมขึ้นใหม่ นายมนัส สายโกสุมได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ จ.พะเยา ส่วนนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มี นายบุญวาท ฟักทอง ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมแทนคนเก่าส่วนมูลนิธิผู้รับบำนาญ จังหวัดพะเยานั้นมี นายชำนาญ อุดมศักดิกุล เป็นประธานมูลนิธิ


แชร์ข่าวพะเยา