โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 4 /2565 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม พร้อมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา หัวหน้าทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  เพื่อร่วมติดตามสถานการณ์พื้นที่แบบบูรณาการ  จากการประเมินทีมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  สถานการณ์การป่วยและความพร้อมรองรับผู้ป่วย  อยู่ในสถานะที่ควบคุมได้  และมีการขับเคลื่อนมาตรการ VUCA ก้าวหน้าตามลำดับ  จำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 307,965 คน เข็มที่ 2 จำนวน 339,911 คน เข็มที่ 3 จำนวน  66,546 คน มีการเร่งรัดให้ประชาชนได้รับวัคซีนโดยจัดหน่วยให้บริการเชิงรุก โดย รพ.สต  เริ่มดำเนินการแล้ว  จำนวน  21 แห่ง  ในพื้นที่ อ.จุน 9 แห่ง ภูซาง 6 แห่ง และเชียงคำ 6 แห่ง อีกทั้งมีแผนขยายและเตรียมพร้อมให้ รพ.สต ทุกแห่งดำเนินการได้  โดยการสนับสนุนของโรงพยาบาลแม่ข่าย    

นอกจากนี้ยังได้พิจารณามาตรการป้องกันโควิด19  ในการจัดกิจกรรมต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ วิ่ง Run For Health วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2565 กาดหล่ายต้า : ไชน่าทาวน์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2565 มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย หอการค้าจังหวัดพะเยา ชุนชนกาดหล่ายต้า สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และมาตรการการป้องกันโรค “งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14–16 กุมภาพันธ์ 2565”  โดยที่ประชุมเน้นย้ำให้ผู้จัดกิจกรรม ให้ความสำคัญการป้องกันตามมาตรการ Covid Free Setting ของประชาชน  ในการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยเน้นย้ำให้ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอทุกอำเภอ  หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรการฉีดวัคซีนโควิดอย่างใกล้ชิด จัดบริการเชิงรุกระดับพื้นที่ กำกับมาตรการ COVID Free Setting โดยทีมบูรณาการในพื้นที่  จังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัยโควิด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้หลัก VUCA ( ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด สร้างพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อ และตรวจคัดกรองด้วย ATK )


แชร์ข่าวพะเยา