คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจังหวัดพะเยา ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกในปี 2565 เพื่อวางแผนการดำเนินต่อ มุ่งส่งเสริมด้านพัฒนาการ สติปัญญาของเด็กและการป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH board ) จังหวัดพะเยา และการดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์  โดยมี นางสุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

จากภาวะขาดสารไอโอดีน เป็นภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลกและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะปัญญาอ่อนและความเสียหายต่อสมอง การได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอของหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้เกิดความด้อยของสมองในทารกและเด็ก รวมทั้งสภาพร่างกายแคระแกร็น และมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรสูง  จากการสุ่มตรวจปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ของจังหวัดพะเยา พบว่า  ในปี 2562 – 2563 มีค่าปริมาณไอโอดีนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและในปี 2564  ค่าปริมาณไอโอดีนจากการสุ่มตรวจปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีระบบการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดพะเยา จึงได้มีการทบทวนและพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กมาโดยตลอด  มีการเยี่ยมเสริมพลังในระดับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ  ให้คำแนะนำ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  สำหรับการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ในปี 2565 มุ่งเน้นกิจกรรมที่จะส่งผลต่อพัฒนาการ ระดับสติปัญญาของเด็ก รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย

ดังนั้น จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาล  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง


แชร์ข่าวพะเยา