PEA พะเยา ร่วมประชุม Kick off meeting งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์ฟิดเดอร์

แชร์ข่าวพะเยา

 PEA พะเยา เข้าร่วมประชุม Kick off meeting งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์ฟิดเดอร์ 2 ตั้งแต่สี่แยกแม่ต๋ำ ถึง เขตติดต่อจุน (ช่วงที่1,2 และ 3)  ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา

     วันจันทร์ ที่  31  มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค  PEA พะเยา เข้าร่วมประชุม Kick off meeting งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์ฟิดเดอร์ 2 ตั้งแต่สี่แยกแม่ต๋ำ ถึง เขตติดต่อจุน (ช่วงที่1,2 และ 3) พร้อมด้วย  บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้น โซลูชั่น จำกัด  ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา เพื่อให้งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์ฟิดเดอร์ 2 ตั้งแต่สี่แยกแม่ต๋ำ ถึง เขตติดต่อจุน (ช่วงที่1,2 และ 3) ดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายโสภณ  งามขำ  อก.กค.(น.1) เป็นประธาน


แชร์ข่าวพะเยา