สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.พะเยา ประกาศห้ามเผาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาเรื่อง ห้ามเผาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา(ห้ามเผาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)ด้วย ปรากฏในฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน มักจะเกิดการเผาในที่โล่งขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับดับไฟ ซึ่งลุกลามเป็นไฟป่าจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและแก้ไขปัญหาการเผาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๙ และ(ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๒ ประกอบระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๐ข้อ ๗ (๗) จึงออกประกาศ ดังนี้

๑.ให้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดพะเยา เป็นเขตห้ามเผา

ทุกชนิด โดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง30 เมษายน 2565

๒. หากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผู้ใด ฝ่าฝืน จะถูกดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยอาจเสียสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิเชษฐ แก้วบุญเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา