โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเครือข่ายคณะทำงาน NCDs Broad เครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน NCDs Broad เครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนปฏิรูปสุขภาพ การติดตามประเมินผล OKR Broad การเข้าถึงและการใช้งาน Application 1 ประชาชน 3 หมอ เพื่อช่วยในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น จัดโดย ภารกิจด้านปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา