โรงพยาบาลพะเยา จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปเจ้าพิมพ์จักรพรรดิหน้าตัก 2 เมตร หล่อปูนปิดทองคำแท้และศาลาพระทรงล้านนา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยามอบหมายให้ นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย (ประธานจัดสร้างฝ่ายฆราวาส) เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าป่า ณ วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ผู้แทน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี โดยมี พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีอุโมงค์คำ ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยการทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปเจ้าพิมพ์จักรพรรดิหน้าตัก 2 เมตร หล่อปูนปิดทองคำแท้และศาลาพระทรงล้านนา สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น

จัดสร้างเพื่อให้พุทธานุสติเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติเมื่อประสบกับความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ให้ได้มากราบไหว้สวดมนต์ขอพร อานิสงส์แห่งบุญนี้ไม่มีประมาณ (การสร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 4 กัป ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่) ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลและศรัทธาอันบริสุทธิ์ของทุกท่านผู้ใจบุญที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ตลอดจนคณะผู้ร่วมบุญ ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลอภิบาลให้ท่านผู้ใจบุญและครอบครัวให้เจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติจงสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ โดยจำนวนเงินผ้าป่าสามัคคีในวันนี้ เบื้องต้นรวมจำนวน 1,010,349 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)


แชร์ข่าวพะเยา