มอบอาหารสัตว์น้ำ โครงการประมงโรงเรียน

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัทเอกชน มอบอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา สร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมรับมอบอาหารสัตว์น้ำ ในโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียน สร้างองค์ความรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพีไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา      สำหรับโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียน คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลา ที่มีโปรตีนสูง ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลา มาประกอบอาหารกลางวัน หรือนำผลผลิตมาจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้หมุนเวียนต่อยอดชุมชนรอบข้างตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โดยได้มีการส่งมอบ อาหารสัตว์น้ำ ให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  นำไปเลี้ยงสัตว์น้ำของโรงเรียนต่อไป   ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางบริษัทฯมีแผนการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จำนวน 4 แห่ง ครอบคลุม 4 ภาค ทั่วประเทศต่อไป
แชร์ข่าวพะเยา