จังหวัดพะเยา สสส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แชร์ข่าวพะเยา

สสส. จัดเวทีสนับสนุนโครงการนวัตกรรมระดับพื้นที่ที่สามารถเป็นต้นแบบในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพกลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ(สกค.) เพื่อรองรับและเผชิญภาวะวิกฤตโรคระบาดในระดับพื้นที่ โดยมี ผศ.รณรงค์ จันใดผู้จัดการโครงการเสริมศักยภาพกลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ(สกค.) เพื่อรองรับและเผชิญภาวะวิกฤตโรคระบาดในระดับพื้นที่เป็นประธานในการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของคณะทำงานในครั้งนี้

        ที่ห้องประชุมพรมาลี นายยงยุทธ  ไชยยาพร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะบนฐานวิถีชีวิตใหม่(สำนัก 9) จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการถอดบทเรียนพื้นที่พร้อมทั้งยกร่าง นวตกรรมเชิงแนวคิดระดับจังหวัดและพื้นที่SUP MODEL(ซุปโมเดล)ของคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะบนฐานวิถีชีวิตใหม่(สำนัก 9) จังหวัดพะเยาทั้ง 6กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มคณะทำงานจังหวัดและทีมวิชาการ ,กลุ่มคณะทำงานตำบลแม่กา ,กลุ่มคณะทำงานตำบลศรีถ้อย ,กลุ่มคณะทำงานตำบลสันโค้ง ,กลุ่มคณะทำงานตำบลพระธาตุขิงแกงและกลุ่มคณะทำงานตำบลดงเจน โดยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอวัตกรรมและผลการดำเนินงานที่ได้ลงพื้นที่และแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมติดตามผลให้คณะกรรมการได้รับทราบซึ่งจะมีการประชุมสรุปในครั้งต่อไป ซึ่งก่อนเข้าร่วมการประชุมได้มีการตรวจการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีRT-PCR และ ATK.อย่างถูกต้องและถูกวิธี


แชร์ข่าวพะเยา