โรงพยาบาลพะเยา ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรัยตราย (พระมหาจักรพรรดิสมปรารถนาทันใจ)

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรัยตราย ทรงเครื่อง หน้าตัก 4 ศอก (ปิดทองคำแท้ทั้งองค์) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นชุกชี และพิธีประดับอุณาโลม ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น

โดย นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย นายแพทย์ชำนาญการ เป็นประธานจัดสร้างฝ่ายฆราวาส และ พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีอุโมงค์คำ  เป็นองค์ประธาน จุดธูปเทียนไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ประพรมน้ำมนต์โปรยดอกไม้มงคล เพื่อเป็นสิริมงคลผู้ร่วมพิธี พระพุทธรูปเจ้าพิมพ์จักรพรรดิทรงเครื่อง หน้าตัก 4 ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ จัดสร้างเพื่อให้พุทธานุสติเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติเมื่อประสบกับความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ให้ได้มากราบไหว้สวดมนต์ขอพร อานิสงส์แห่งบุญนี้ ประดุจดั่งบุญน้ำไหลไม่มีประมาณจนกว่ารูปลักษณ์นั้นจะสลายไป (การสร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 4 กัป ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่)


แชร์ข่าวพะเยา