คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม กิจการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดใน 2 สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งทบทวนความพร้อมมาตรการสาธารณสุข มาตรการการป้องกันโรค และมาตรการด้านการการแพทย์

ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5 /2565 โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม พร้อมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม กิจการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดใน 2 สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งทบทวนความพร้อมมาตรการสาธารณสุข มาตรการการป้องกันโรค และมาตรการด้านการการแพทย์

ในที่ประชุม   มีการรายงานความก้าวหน้าแผนรองรับการระบาดโอมิครอน จังหวัดพะเยา  ดังนี้ มาตรการด้านสาธารณสุข   กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น       โดยมีตัวชี้วัด คือ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ( 2 เข็ม ) ของประชากรไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี 2565  ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ประชาชนจังหวัดพะเยา ได้รับวัคซีนโควิด19 ครบ 2 เข็ม จำนวน  301,611 คน คิดเป็นร้อยละ 70.47 ของประชาชนตามฐานทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด  กลุ่ม 608  ( ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ ) ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ร้อยละ 79.26 เข็ม 2 ร้อยละ 70.47 ของเป้าหมายกลุ่มทั้งหมด มาตรการทางสังคม โดยลดความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019แบบบูรณาการ  (บุคคล องค์กร และสถานที่ ) ตามมาตรการ COVID FREE SETTING + DMHTTA  โดยผู้ประกอบการ เจ้าของ ได้ประเมินตนเองตาม Thai stop covid plus และมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยทีม ศปก.อำเภอ และทีม ศปก.จังหวัด และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นระยะๆ  อาทิเช่น  ตลาดนัด ตลาดสด ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่พัก โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบันเทิง สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้าฯ รวมทั้งจังหวัด  จำนวนทั้งสิ้น  422  แห่ง  ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฏหมาย  สร้างการรับรู้กับผู้ประกอบการ เจ้าของ ผู้เกี่ยวข้อง  ให้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่   และให้มีการกำกับ  สุ่มประเมิน ติดตาม  โดยทีม ศปก.จังหวัด  อำเภอ  ตำบล  มาตรการด้านการแพทย์  เตรียมพร้อม Home Base และ Community Base  โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ  มี CI ระดับอำเภอทุกอำเภอ    มีการดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Home Isolation ( HI )  ผลสำเร็จจากการเตรียมการ ทำให้จังหวัดพะเยา มีความพร้อมรองรับผู้ป่วยจากการตรวจ ATK ของประชาชนในพื้นที่ มีการใช้เตียงเพื่อการรักษาในโรงพยาบาลทุกสังกัด  ร้อยละ 52.78


แชร์ข่าวพะเยา