รพ.พะเยาเปิดอาคาร 6 ชั้น รองรับผู้ป่วย ลดการแออัด

แชร์ข่าวพะเยา

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลพะเยา รองรับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ลดแออัด ลดรอคอย ลดค่าใช้จ่ายเดินทาง หลังโรงพยาบาลพะเยา มีผู้ป่วยรับการตรวจเฉลี่ยวันละ 1,500 – 1,600 คน    มีจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 350 คนต่อวัน และโรงพยาบาลเกิดการแออัดอย่างมาก

     วันที่22กุมภาพันธ์2565นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น ของ โรงพยาบาลพะเยา หลังในปี 2559 โรงพยาบาลพะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น มีชั้นใต้ดิน ซึ่งดำเนินการก่อสร้าง ปี พ.ศ.2559 – 2564 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี 8 เดือน 22 วัน ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 350,697,931 บาท ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยที่มีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงพยาบาลพะเยานั้น ที่ผ่านมาการรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ ส่งผลให้อาคารต่างๆที่จะรองรับผู้ป่วยมีขีดจำกัด โดยเฉพาะอาคารที่ใช้รองรับจำนวนผู้ป่วยนอก และเพื่อการขยายส่วนบริการเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

     สำหรับโรงพยาบาลพะเยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 92 ไร่ ที่ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา มีทัศนียภาพที่งดงาม มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,400 คน มีแพทย์ทั้งหมด 92 คน เป็นแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 79 คน มีผู้ป่วยรับการตรวจเฉลี่ยวันละ 1,500 – 1,600 คน  มีจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 350 คนต่อวัน โรงพยาบาลพะเยาให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของเขตบริการสุขภาพที่ 1และครอบคลุม 9 นโยบายมุ่งเน้น และ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขของประเทศตามประเด็นมุ่งเน้นของเขตบริการสุขภาพที่ 1 โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของทางโรงพยาบาลคือ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง บุคลากรมีความสุข บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งขณะนี้การเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น สามารถให้บริการได้แล้วในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการให้บริการกับประชาชน ลดแออัด ลดรอคอย ลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ได้เป็นอย่างมาก


แชร์ข่าวพะเยา