ม.พะเยาพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแลนด์มาร์คแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

    มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาดูงาน หลังในพื้นที่ได้มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรครบวงจร โดยเตรียมที่จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนถึงเข้าท่องเที่ยวศึกษา

      วันที่24กุมภาพันธ์2565กิจกรรมทางด้านการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด  สวนดอกไม้ การประมง การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีการดำเนินการขึ้นในพื้นที่กว่า 150 ไร่ บริเวณภายในมหาวิทยาลัย ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินโครงการแทบครบวงจร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถเข้าท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ได้ โดยกิจกรรมภายในบริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีกิจกรรมหลากหลายที่สามารถให้เรียนรู้ได้ และนอกจากนั้นขณะนี้ผลผลิตต่างๆก็สามารถที่จะให้ผลผลิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเดินทางเข้าเยี่ยมชมและหาซื้อได้ ซึ่งมีผู้สนใจเดินทางเข้าเที่ยวชม รวมทั้งซื้อผลิตภัณฑ์และผลิตผลกันอย่างต่อเนื่อง

    ขณะที่ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยา ระบุว่า สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสังกัดภายใต้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยพะเยา เรามีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ภารกิจหลักๆก็จะมีอยู่ 3 จุดประสงค์ด้วยกัน ประเด็นที่ 1คือการรองรับการเรียนการสอน ของคณะเกษตรศาสตร์ ทุกศาสตร์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ก็จะมีงานทั้งด้านพืช ด้านสัตว์การประมง และการแปรรูป ประเด็นที่ 2 ก็คือเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของบุคลากรทุกสายทั้งคณาจารย์ ในคณะและต่างคณะ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย และผลงานวิจัยเรานั้นก็จะถูกถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ลงสู่เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเด็นที่ 3 เรามุ่งมั่นและหมายมั่นปั้นมือที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้นแหล่งตรงนี้ น่าจะเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป และเป้าหมายตรงนี้คืออยากให้บุคคลทั่วไป เกษตรกร หรือผู้สนใจในศาสตร์ทางด้านเกษตร หากคิดไม่ออกบอกไม่ถูก อยากหาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรศาสตร์ ให้เข้ามาหาเราที่นี่ คือสิ่งที่เรามุ่งหวัง โดยหลังจากนี้ไป พื้นที่ตรงนี้เราสำหรับสำหรับเปิดรอง รับให้กับบุคคลทั่วไป และสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือผลิตภัณฑ์ของชุมชนพื้นที่รอบข้างในจังหวัดพะเยา ตรงนี้เราอยากจะทำเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร เพราะว่าในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรา มีศูนย์กระจายสินค้าเบื้องต้นตอนนี้ เราได้นำผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์ของเราเองจัดจำหน่าย ก็ได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่ง และสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเกษตรกรชุมชนข้างเคียง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของในจังหวัดพะเยาหรือข้างเคียง ตรงนี้เราจะเป็นจุดเผยแพร่เพื่อจำหน่ายให้กับเขา โดยเราจะใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งเกษตรกรอาจจะเข้าถึงยากหน่อย แต่เราเป็นแหล่งการศึกษา ซึ่งมีความถนัดในเรื่องอย่างนี้ และสามารถช่วยท่านได้ สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตรงนี้ในพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญกับศาสตร์ทางด้านการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เป็นพื้นที่สำหรับพึ่งพาพึ่งพิงของชุมชนรอบข้างและข้างเคียง  สำหรับในอนาคตข้างหน้า เนื่องด้วยก่อนหน้าสถานการณ์โควิด เราได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์มาแล้ว งานลักษณะอย่างนี้เราจัดมาทุกปี และเราอยากจะจัดขึ้นมาก ถ้าสถานการณ์เริ่มดีขึ้น แน่นอนในเรื่องของการจัดงานเกษตรแฟร์ การเรียนรู้ทุกอย่าง การฝึกอบรม การบริการวิชาการ ก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เกษตรกรสามารถเข้าเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และตรงนี้อนาคตข้างหน้า เราอยากจะเป็นแลนด์มาร์ค ที่สำคัญทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะองค์ความรู้ หากใครที่อยากจะเริ่มต้นงานทางด้านการเกษตร ให้เข้ามาหาเรา ซึ่งเหตุการณ์ในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ความเป็นต้นทุนความมั่นคงทางอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดกำเนิดแห่งเรียนรู้สำคัญทางด้านการเกษตร เพื่อที่จะต่อยอดในอาชีพอื่นๆต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา