PEA พะเยาร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมกับ สำนักงาน กสทช.เขต 34 จัดประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2565 และแก้ไขปัญหาการร้องเรียนสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา

วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค  PEA พะเยา เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2565 และแก้ไขปัญหาการร้องเรียนสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ ร่วมกับ กฟภ.ในสังกัด และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา

เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาการดำเนินการ ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการร้องเรียนจากสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชน การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 34 จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม


แชร์ข่าวพะเยา