โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ในการติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID-19

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัย รุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  พร้อมแพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  และคณะ ร่วมต้อนรับ  นางสาวเปรมมิกา วงค์หล้า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และคณะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านบริหารจัดการวัคซีน ระบบลูกโซ่ความเย็น และระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลพะเยา  เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา