โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์ เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ให้เกิดสมาธิและสติ  และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ

– สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สําหรับในประเทศไทย พบว่า ขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยแบบโรคประจําถิ่น ขอให้เพิ่มการจัดบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สําหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วยหรืออาการป่วย ไม่มาก ให้สังเกตตัวเองที่บ้าน (Self-Observation) ตามความสมัครใจ

– ประสาน สสอ, รพ.สต ประชาสัมพันธ์ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ลดความรุนแรงและลดเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง

– ยาฟาวิพิราเวียร์ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ จำเป็นต้องติดตามอาการข้างเคียง และผลการรักษาระหว่างการใช้ยา การใช้ยาในผู้ป่วยบางกลุ่มจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ และความเสี่ยงจากผลข้างเคียงที่จะตามมาโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ การสั่งจ่ายยาขึ้นกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

– การขออนุมัติหนังสือเดินทางไปราชการให้ยื่นขออนุมัติก่อนการเดินทางไปราชการ 7 วัน หนังสือราชการทุกฉบับให้ผ่านรองผู้อำนวยการทุกคน เสนอตามขั้นตอน เพื่อความถูกต้องและเป็นระบบที่ดี

– ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกแผนทุกคนที่มีส่วนร่วมในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเกิดของโรงพยาบาลพะเยา ผ่านไปด้วยดี และราบรื่น เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้บริการตึกใหม่

– ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนประตูทางเข้า-ออก ของโรงพยาบาลให้ประชาชนรับทราบ รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย และการใช้สะพานลอยในการข้ามถนน มากกว่าเดินข้ามเกาะกลางถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

– มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ยึดประโยชน์ของประชาชนและพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพประชาชน เป็นองค์กรแห่งความสุข เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยาสวมหน้ากากอนามัย 100%  เป็นตัวอย่างประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ยังคง D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา