ประชุมชี้แจงครูแนะแนวเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และ 2 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้กับผู้อำนวยการ และครูแนะแนวของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ แนวทางการสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาเข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดการประชุม เป็น 2 วัน กล่าวคือ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงโรงเรียนในพื้นที่ สพม เขต 36 และ สพป.พะเยาเขต 2 ณ ห้องประชุม โรงเรียนฝายกวางวิทยา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ โดยมีนาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุม และในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 จัดประชุมชี้แจงโรงเรียนในเขต สพป.พะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ชี้แจงแนวทางการเพิ่มทักษะอาชีพด้วยการจัดฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ซึ่งเปิดฝึกให้แก่ผู้รับการฝึกทุกปี มีครูฝึกฝีมือแรงงานของสำนักงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นวิทยากร แต่ก็ยังเปิดกว้างในสาขาอื่นๆ หากเป็นความต้องการของนักเรียนส่วนใหญ่ ในส่วนของนายฤชุชัย โปธา จัดหางานจังหวัดพะเยา ได้ชี้แจงในประเด็นตลาดแรงงาน และแนวทางช่วยหางานภายหลังสำเร็จการฝึก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ขณะที่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1 และ 2 ได้ชี้แจงแนวทางการสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อพัฒนานักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม 3) ได้เพิ่มทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะช่วยให้ได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้กำหนดส่งแบบสำรวจทั้งหมดให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 และนัดหมายพานักเรียนที่สนใจมาดูงาน และเยี่ยมชมการฝึกสาขาต่างๆ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และจะเริ่มฝึกตามโครงการในวันที่ 16 มีนาคม 2563

แชร์ข่าวพะเยา