โรงพยาบาลพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แชร์ข่าวพะเยา

     นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) ปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนักและแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 – 129 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256

กลุ่มเป้าหมายในการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 70 คน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 5 มีความชำนาญในด้านการให้คำปรึกษาการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต เป็นวิทยากรและให้ข้อเสนอแนะในการอบรม โดย แพทย์หญิงเกศราภรณ์ ยะตา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา