โรงพยาบาลพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข รับการตรวจและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1 ล้านนา 3 จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 และ คณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2565  เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม ตามประเด็นตรวจราชการของจังหวัดพะเยา นำโดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์สำเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน คณะผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดพะเยา

โดย นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นำเสนอ ผลการดำเนินงานในภาพรวมจังหวัดและการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นและปัญหาของพื้นที่ การรับมือโควิด-19 ภาพรวมจังหวัดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก ปัญหาอุปสรรค เชิงบริหารจัดการ การบริหารการเงินการคลัง และ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา นำเสนอ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพะเยา ประเด็น ลดแออัด ลดรอคอย  ภาคบ่าย นายแพทย์ธีรภัทร อดุลยธรรม ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1ลงพื้นทีตรวจเยี่ยม หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ห้องตรวจ Echo และงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย


แชร์ข่าวพะเยา