ฝวบ.(น1) ร่วมกับคลัสเตอร์ดอยตุง ประชุมเร่งรัดการปิดงานและขึ้นทะเบียนทรัพย์สินงานระหว่างก่อสร้างทุกงบ ทุกโครงการคลัสเตอร์ดอยตุง ประจำ ไตรมาสที่ 1/2565

แชร์ข่าวพะเยา

       วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายนิรันดร์ รักวานิช รฝ.วบ.(น1) เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการปิดงานและขึ้นทะเบียนทรัพย์สินงานระหว่างก่อสร้างทุกงบ ทุกโครงการคลัสเตอร์ดอยตุง ประจำไตรมาสที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO Conferenc e ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา ไปยังทุก กฟฟ.ในสังกัดคลัสเตอร์ดอยตุง โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

 -คณะทำงานเร่งรัดการปิดงาน (กฟน.1)

 -ผู้บริหาร,ส่วนเกี่ยวข้องและคณะทำงานเร่งรัดการปิดงานฯของ กฟฟ.ในสังกัดคลัสเตอร์ดอยตุง

      ทั้งนี้เพื่อให้การปิดบัญชีขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์ชี้วัดของแต่ละงาน/โครงการ รวมถึงสามารถปิดใบสั่งงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของ กฟน.1 เป็นไปตามเป้าหมาย 

PEA  Brightness for Life   Quality : สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย


แชร์ข่าวพะเยา