ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ระดับ Senior Fellow

แชร์ข่าวพะเยา

 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์คือ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล โดยเน้นการจัดการศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิต บริการ ชุมชนและสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลิตกำลังคนมีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการหรือนักนวัตกร และสามารถนำเอาความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพไปพัฒนาชุมชน (Community change agent) นอกเหนือจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ

 The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ได้พัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์ กำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (Descriptors) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุดคือ Principal Fellow


แชร์ข่าวพะเยา