กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์ข่าวพะเยา

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการประกวดนิทรรศการของ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยในการประกวดนิทรรศการดังกล่าว ตำบลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ตำบลแม่ปืม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ตำบลบ้านต๊ำ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ตำบลบ้านต๋อม

ในการนี้นายอำเภอเมืองพะเยาได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอ ให้แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมชี้แจงข้อราชการ ข่าวสาร ให้แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบด้วย

        ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา