คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมรองรับการปรับระบบบริการแบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล “เจอ แจก จบ” กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว  พร้อมวางแนวปฎิบัติมาตรการคุมโรคในหน่วยงาน กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด19

ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุม  มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยาในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีแนวโน้มพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งมาตรการทางด้านสาธารณสุข ให้คัดกรองด้วย ATK เป็นหลัก ใช้การตรวจ RT-PCR กรณีที่มีอาการปานกลางขึ้นไป มาตรการทางด้านการแพทย์ ให้ดูแลที่บ้านหรือชุมชนเป็นลำดับแรก (  HI/ CI ) จัดระบบสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ มีระบบการส่งต่อ หากมีอาการรุนแรงขึ้น ให้การรักษาในโรงพยาบาล มาตรการทางสังคม ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เลี่ยงไปสถานที่เสี่ยง งดเว้นการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม งดเว้นการสังสรรค์ เน้นการทำงานที่บ้านและสถานประกอบการใช้มาตรการ Covid Free Setting มีการเฝ้าระวังการเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและเร่งรัดการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด19 เข็มที่ 3 ( เข็มกระตุ้น ) เพื่อชะลอการระบาดและลดความรุนแรงของโรค

โดยกำกับ ติดตาม การจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกระดับพื้นที่รายรพ.สต ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและการบริหารจัดการให้โรคโควิด 19 ออกจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไปหรือโรคประจำถิ่น คือการที่โรคลดความรุนแรงลง ไม่มีภาวะอันตรายมาก มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดระบบบริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพิ่มการดูแลในระบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล “เจอ แจก จบ” โดยทำการตรวจผู้ที่สงสัยป่วยโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบผลเป็นบวก แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้การรักษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดเชื้อในการเข้าถึงบริการ โดยให้ผู้ป่วยดูแลตนเองที่บ้าน ไม่พบคนหมู่มาก พยายามแยกตัวออกจากผู้อื่น ลดการเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ อีกทั้ง ได้ร่วมพิจารณามาตรการควบคุมโรคในหน่วยงานต่างๆ พื้นที่จังหวัดพะเยา กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานทุกแห่ง  จากนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานมาตรการการจัดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย


แชร์ข่าวพะเยา