แชร์ข่าวพะเยา

      ตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัดและมอบนโนบาย แนวคิดการบริหารงานรูปแบบสหกรณ์

วั นที่ 8 มีนาคม 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ  ร่วมตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัดและมอบนโนบาย แนวคิดการบริหารงานรูปแบบสหกรณ์ แก่คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ในการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง


แชร์ข่าวพะเยา