ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายประชาชน ตาม โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ และรถบรรเทาสาธารณภัย  ตามโครงการ  “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ที่ บริเวณสนามกีฬากรมทหารราบที่ 19  ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมืองพะเยา

เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  ที่ประสบภัยแล้ง   หลังจาก ที่ประเทศไทย  ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่าง เป็นทางการ เมื่อ 1 มีนาคม 2565  ทำให้ ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพ อากาศที่ร้อน แห้งแล้ง   โดยเฉพาะพื้นที่อยู่ห่างไกลจาก เขตชลประทาน  ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชน  ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ  ในการทำเกษตรกรรม และการอุปโภค บริโภคได้  และ

เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือกับสภาวะภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต  และช่วยเหลือประชาชน ที่อาจได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 34  และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดเตรียมกำลังพล, ยานพาหนะ  และยุทโธปกรณ์ในขั้นต้น เพื่อเตรียมความพร้อม  ในการช่วยเหลือประชาชนในอนาคต

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกำลังพล และรถบรรทุกน้ำ  ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้วย


แชร์ข่าวพะเยา