ม.พะเยามอบรางวัลประกวดภาพถ่าย “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง”

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ประจำปี 2565 โดยจัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดธิดาข้าวทิพย์ เมื่อครั้งร่วมกิจกรรมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

 นิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภายใต้โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2564 จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

 ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

  รางวัลที่ 1 ภาพหมายเลข 2 ของ ว่าที่ ร.ต.ยศ ศักดิ์ลอ

  รางวัลที่ 2 ภาพหมายเลข 1 ของ นายวศิน ไชยเมือง

  รางวัลที่ 3 ภาพหมายเลข 1 ของ ว่าที่ ร.ต.ยศ ศักดิ์ลอ

  รางวัลชมเชย ภาพหมายเลข 3 ของ ว่าที่ ร.ต.ยศ ศักดิ์ลอ

  รางวัลชมเชย ภาพหมายเลข 1 ของ นายจิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย

 รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล กล่าวว่า โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมประกวดธิดาข้าวทิพย์ พิธีกวนข้าวทิพย์ และขบวนแห่ข้าวใหม่ข้าวทิพย์ทางน้ำ ไปถวายพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ เป็นรูปแบบขบวนแห่เครื่องไทยทานตามประเพณีท้องถิ่นของวัฒนธรรมล้านนา เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ จึงได้จัดการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” เพื่อให้ช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ ได้ร่วมประกวดภาพถ่ายและสามารถใช้เป็นภาพสื่อสารความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาและภูมิทัศน์ของกว๊านพะเยาได้

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดขึ้นทุกปี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังค่านิยม ความภูมิใจในวิถีชีวิต และจิตสำนึกของการดำรงไว้ซึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนิสิต บุคลากร ตลอดจนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 16 แสดงให้เห็นถึงความงดงามของบรรยากาศแห่งวิถีวัฒนธรรม ที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาได้เป็นอย่างดียิ่งอีกรูปแบบหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจนี้ ให้สามารถใช้เป็นสื่อส่งต่อความประทับใจแก่สาธารณชนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา