อบต.ดอนศรีชุม บริหารขยะหลังกระทบสิ่งแวดล้อม

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและลดขยะในพื้นที่หลังตลอดระยะเวลา 32 ปีที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งขึ้นและในพื้นที่ไม่มีการบริหารจัดการเรื่องขยะ จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดพะเยา เขต 3 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคําใต้ นายแพทย์ สุรวัฒน์ กุลศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้ นาง พรลภัสโซดิษฐยางกูร ท้องถิ่นอำเภอดอกคำใต้   พร้อมทั้งตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ต่างร่วมกัน เข้าให้ความรู้ในเรื่องการจัดการบริหารขยะ ตลอดจนเป็นสักขีพยานในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ รวมทั้งการลดขยะในพื้นที่ สืบเนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ประชาชนต้องดำเนินการจัดการขยะในครัวเรือนโดยการเผาและฝังกลบกันเองประกอบกับจังหวัดพะเยา ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ใน ท้องที่จังหวัดพะเยา (ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565  ส่งผลให้มีปริมาณขยะ ประชาชน ในการจัดการปริมาณขยะสะสมในชุมชน ตกค้างในพื้นที่เป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม

    โดยนายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม กล่าวว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและลดขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ และแนวทางการจัดการขยะชุมชนและเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน ครัวเรือน สร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายลง

    สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม ในพื้นที่หมู่ที่  2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน  200 คน


แชร์ข่าวพะเยา