สหกรณ์จังหวัดพะเยา ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา และ นายถิรเดช เชาวยุทธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปง-อำเภอเชียงม่วน) พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการคลินิกสหกรณ์ในการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลปง อำเภอปงจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา