นิติศาสตร์ ม.พะเยา นำเสนอ Online courses ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสทางคณะเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีคณบดีและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์

บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการจำลองกาดหล่ายต้า ที่มีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองหลากหลายประเภทให้ได้เลือกรับประทาน จากนั้น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ได้นำเสนอข้อมูลทิศทางของการศึกษาต่อด้านหลักสูตรนิติศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยปัจจุบัน ได้เน้น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเต็มไปด้วยข้อกำหนดจำนวนมาก แต่เป็นข้อดีที่ช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนจากการโดนหลอกได้ จึงมีแนวคิดจัดทำคอร์สกฎหมายออนไลน์ (learning) เป็นหลักสูตรฟรี ที่สามารถให้ความรู้กับผู้ที่สนใจด้านกฎหมาย สู่การจัดเป็นห้องเรียน Online สำหรับเรียนกฎหมายหรือทบทวนเต็มรูปแบบ เข้าดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://lawlearning.up.ac.th

 ทางคณะนิติศาสตร์ได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และห้องสมุดกฎหมาย พัฒนาสู่ Smart Library รวมถึงได้ส่งเสริมกิจกรรมศิษย์เก่า การทำงานร่วมกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ Smart law school ซึ่งจะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สถิติการสอบผ่านเนติบัณฑิต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ และการประกอบอาชีพอื่น ๆ

 ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้เรียนรู้การใช้กฎหมายจากประสบการณ์จริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่สังคม จึงได้ตระหนักถึงการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมายได้มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือและได้รับคำปรึกษา จากนิสิตนิติศาสตร์ผู้ให้คำปรึกษา โดยการให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่คณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว ชั้น 1 หรือสามารถขอติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการ โทร 0 5466 6666 ต่อ 1619

 กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในคณะต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา