สหกรณ์จังหวัดพะเยาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการวางแผนและพัฒนาด้านการผลิต การตลาด

แชร์ข่าวพะเยา

นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายโยคริน  แสงสร้อย ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการวางแผนและพัฒนาด้านการผลิต การตลาดให้แก่ เกษตรกร

ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร อำเภอภูซาง 2 ราย ได้แก่ นางสาวณัฐกฤตตา พิสิษรดากุล อายุ 40 ปี มีพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน 19 ไร่  ผลผลิตหลัก คือไก่พันธุ์พื้นเมือง เงาะ และยางพารา  เกษตรกรอีกรายหนึ่ง คือนางสาวณิชกมล ปาริน อายุ 41 ปี มีพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 3 ไร่ 2 งาน โดยปลูกพืชผักอินทรีย์ เลี้ยงไก่พันธ์ไข่ เลี้ยงปลา และรวมกลุ่ม เพาะเห็ดจำหน่าย


แชร์ข่าวพะเยา