จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับอสม.เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2565  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยาโดยมี นายฐาปนพงศ์ มังคลาด ประธานชมรม อสม.จังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และ เครือข่ายพี่เลี้ยงบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด จำนวน 200 คน เพื่อ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดพะเยา ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เห็นผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อส่งเสริมการรวมพลัง สร้างความสามัคคี ส่งเสริมคุณงามความดีของ อสม.ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประขาชนคนพะเยา ในประเด็นขับเคลื่อน “อสม.หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต”และตามบทบาทหน้าที่หลัก“แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี” เผยแพร่ผลงานของ อสม.ดีเด่นต้นแบบจังหวัดพะเยา ร่วมขยายผล ต่อยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น


แชร์ข่าวพะเยา