คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาทบทวน ปรับปรุงคำสั่งมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019  ให้สอดคล้องกับการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 

                ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 8 / 2565 โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และนายแพทย์ศุภชัย     บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุม  มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 ( จากผลการตรวจ RT-PCR ) เฉลี่ยต่อวัน 60 ราย และการคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อในเดือนเมษายน 2565 จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา  มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 แล้ว เข็ม 1 ร้อยละ 76.44 เข็ม 2 ร้อยละ 71.32 และเข็ม 3  ร้อยละ 45.22 ได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด19 ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือนแล้ว ก่อนเทศกาลสงกรานต์ เพื่อต้อนรับลูกหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัย

                   จากการประชุมได้ร่วมพิจารณา การทบทวน ปรับปรุงคำสั่งมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019  ให้สอดคล้องกับการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2565  โดยมีมติเห็นชอบดังนี้ มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา     ให้ยกเลิกมาตรการเดิมที่ต้องสแกน ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา  ผ่านแอปพลิเคชั่น “ พะเยาชนะ”       ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด ( Self – monitoring ) หากมีอาการป่วยใกล้เคียงกับโรคโควิด19      ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน  และให้ยึดหลักปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล        

( Universal Prevention ) ปรับมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการ สำหรับกิจการ / กิจกรรมต่างๆ ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 1,000 คน  ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า  ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใด ที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ( จำกัดเวลาการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ไม่เกิน 23.00 น.) ปฎิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting ) และร้านต้องผ่านการตรวจประเมิน มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในระดับ SHA PLUS หรือ มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด19 รองรับสุขภาพวิถีชีวิตใหม่ ( Thai Stop Covid 2 plus )       ส่วนผู้ใช้บริการ ต้องได้รับวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้น / ตรวจหาเชื้อก่อนเข้าใช้บริการ และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานฝ่ายการแพทย์และพยาบาล พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2565  ประธานในที่ประชุม กล่าวย้ำให้สื่อสารแก่ประชาชนให้เข้าใจการปรับระบบบริการแบบผู้ป่วยนอก  ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล “เจอ แจก จบ”โดยทำการตรวจผู้ที่สงสัยป่วยโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบผลเป็นบวก แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้การรักษา โดยจ่ายยารักษาตามอาการ 3 สูตร ได้แก่  1.ยาฟาวิพิราเวียร์ 2.ยาฟ้าทะลายโจร 3.ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้     แก้ไอ ลดน้ำมูก  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดเชื้อในการเข้าถึงบริการ


แชร์ข่าวพะเยา