สสสจัดเวทีเชื่อมร้อยยุทธศาสตร์และพัฒนานโยบายระดับจังหวัด

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)จัดเวทีเชื่อมร้อยยุทธศาสตร์และพัฒนานโยบายระดับจังหวัดภายใต้โครงการเสริมศักยภาพกลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ(สกค.)เพื่อรองรับและเผชิญภาวะวิกฤตโรคระบาดในระดับพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน 5 ตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจและตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน พร้อมมีการเปิดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เดินช็อปปิ้งไอเดียได้รับเกียรติจากนางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหารประธานสถาบันครอบครัวจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน

   นายยงยุทธ ไชยยาพร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะบนฐานวิถีชีวิตใหม่(สำนัก 9)จังหวัดพะเยาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของกลุ่มจำนวน 5 ตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรกลุ่มสูงอายุมีพลังในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และมีความพร้อมกรณีเกิดวิกฤตต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานด้านประชากรกลุ่มสูงอายุให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และวางแผนป้องกันและการเตรียมพร้อมกรณีเกิดวิกฤตต่างๆกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากสกค.จังหวัดเลยจำนวน 10ท่านพร้อมทั้งหน่วยงาน สสจ. สสอ.  พมจ. อบจ.ภาคีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง คนทำงาน/เป็นคนขับเคลื่อนโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา