โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2565 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์  และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ ได้แก่

1. การบริหารเตียงห้อง ICU เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

2. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน

3. รายงานสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลพะเยา การใช้งบประมาณ, งบลงทุน ติดตามสถิติการให้บริการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ New Normal Service Model

เตรียมพร้อมทั้งการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กลุ่ม 608  เนื่องจากโควิด-19 จะเป็นโรคประจำถิ่น และการรักษาพยาบาล รวมถึงการสำรองยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อม สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ยังเป็นมาตรการส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ซึ่งจะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา