ปลูกผักสร้างความมั่นคงอาหารโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา  น้อมนำแนวพระราชดำริของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง)”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

            วันที่ 2 เม.ย.2565 นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนายบำรุง  สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ซึ่งจังหวัดพะเยา  ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ต่อเนื่อง)”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน  เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตทางอาหารช่วงสถานการณ์โควิด 19   โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563ที่ผ่านมา  และได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนเพื่อ  ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความ เกื้อกูลของคนในชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ทำให้ชุมขนเกิดความสามัคคี มีวิถีพอเพียง  เกื้อกูล สามารถดูแลช่วยเหลือ และแบ่งปันกัน เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร  ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา