บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

แชร์ข่าวพะเยา

    เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการเรารัก โครงการ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              วันที่ 2 เมษายน  2565 นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา               โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

                โดยวันนี้ มีกิจกรรมการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา  อวัยวะ ออกโรงทาน และออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของดีในแต่ละหมู่บ้านชุมชน ในบริเวณโดยรอบสถานที่วันรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านชุมชน ส่งผลให้หมู่บ้านชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพด้วย


แชร์ข่าวพะเยา