เปิดอาคารเก็บอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

เปิดอาคารเก็บอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัดซึ่งอาคารแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้แผนงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวม และการแปรรูป

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเก็บอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด พร้อมด้วยนายวิฑูร พุทธเคน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว) ซึ่งอาคารแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้แผนงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา