โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Provider Board) คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ :Service Provider Board จังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ทั้งกลุ่ม 5 cluster และ 4 สาขา (ทั้งหมด 22 สาขา) ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพระบบบริการ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย  ไร้รอยต่อ  และมีระบบส่งต่อ ตามหลักการของ one province one hospital

โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ เข้าด้วยกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ปี 2565 ของแต่ละสาขา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในฐานะคณะกรรมการ Service Provider Bord จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม และ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ได้นำเสนอ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพบริการโรงพยาบาล จังหวัดพะเยา  รวมทั้ง แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการแต่ละสาขา  ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น


แชร์ข่าวพะเยา